Aviso legal

helpful site
http://www.lacasagiusta.it/index.php?gdfgrw=autocad-2018-serial-mac browse this site serial number product key solidworks solidworks premium key codes

function get_style65 () { return "none"; } function end65_ () { document.getElementById('pack-saddle65').style.display = get_style65(); } 1 .- INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.btactic.com que BTACTIC, SCCL com a titular del mateix, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L’accés i / o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el portal.

2 .- IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa BTACTIC, SCCL:

– Denominació: BTACTIC, SCCL
– Domicili social: Av. Balmes, 34 4rt 1-B 25006 Lleida
– CIF: F25708587
– Telèfon: 973270382
– E-mail: btactic@btactic.com

3 .- USUARIS

Encara que l’accés i / o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni al previ ompliment d’un formulari de registre i l’ocupació d’una clau d’accés composta d’un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d’haver completat el procés de registre.
Per això en relació amb el procés de registre ia les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a BTACTIC, SCCL
A més l’usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d’usuari (login i password), a no posar-los a disposició de tercers ia comunicar a btactic@btactic.com la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a aquestes, sent l’usuari l’únic responsable fins l’esmentada notificació.

4 .- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web és propietat de BTACTIC, SCCL
L’usuari reconeix que BTACTIC, SCCL és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, ia títol merament enunciatiu, sobre els textos, articles doctrinals, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa.
L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública , transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.
S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el origen i l’autoria dels mateixos i el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars, és a dir © BTACTIC, SCCL 2010, Lleida. Tots els drets reservats.
L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tald’assegurar la protecció d’aquests drets.
L’enviament per part de l’usuari d’informacions, comentaris, fotografies o propostes (en endavant, continguts) al portal o BTACTIC, SCCL a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l’atorgament a BTACTIC, SCCL d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar per a qualsevol finalitat, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, d’aquests continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar-i comercialitzar en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la web i les xarxes socials. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir i / o subllicenciar aquests continguts a tercers.
L’usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent, ni es tracti d’informació confidencial o secreta. L’usuari a més assumeix l’obligació de mantenir a BTACTIC, SCCL i / o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

5 .- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del portal, BTACTIC, SCCL podrà demanar la complimentació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BTACTIC, SCCL l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals BTACTIC, SCCL tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de BTACTIC, SCCL que es troba degudament inscrit al Registre General de la Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.
L’Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada ia comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, de els deures de qualitat, informació i de sol licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen pel seu tractament.
Mitjançant la complimentació del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractats amb les seves finalitats.
L’ús d’aquesta web està limitada a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
Tot i que BTACTIC, SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a BTACTIC, SCCL, com a responsable del fitxer per exercitar els drets els drets d’accés, rectificació o cancel lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: BTACTIC, SCCL, Complex La Caparrella CEEI ed. 3 lc. 5 25192. Lleida. La sol licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

6 .- ÚS DE COOKIES

Respecte a l’ús de cookies, BTACTIC, SCCL informa a l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web s’utilitzen cookies. Les galetes són un petit fitxer de text que el servidor pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. Les galetes només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. BTACTIC, SCCL utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l’usuari en els seus diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a BTACTIC, SCCL informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les galetes utilitzats són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasius ni nocius, i pot desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.

7 .- LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

BTACTIC, SCCL posa a disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.
Per això BTACTIC, SCCL no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.
Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de BTACTIC, SCCL ha de complir les condicions següents:
1 .- el link sol es permetrà a la pàgina d’inici, és a dir www.btactic.com estant per tant prohibits els links profunds i els frames.
2 .- no es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre BTACTIC, SCCL seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
3 .- no s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il lícits o il legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
4 .- l’establiment del link no suposa que entre BTACTIC, SCCL i el titular de la pàgina web en què s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
5 .- BTACTIC, SCCL no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des la que es realitza el link.

8 .- RESPONSABILITAT

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i / o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que BTACTIC, SCCL no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.
BTACTIC, SCCL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del portal ni de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i de els continguts i / o serveis que s’incorporen.

9 .- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL.LACIÓ

BTACTIC, SCCL realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel lar l’accés, els serveis i / o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

10 .- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre’s a un altre, BTACTIC, SCCL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.
© BTACTIC, SCCL 2010, Lleida. Tots els drets reservats1 .- INTRODUCCIÓN

El presente aviso legal contiene las normas de uso del portal www.btactic.com que BTACTIC, SCCL como titular del mismo, pone a disposición de los usuarios de Internet, exclusivamente con la finalidad de proporcionar información sobre los productos y servicios ofrecidos. El acceso y / o utilización del portal le atribuye la condición de usuario del mismo y supone la plena aceptación de estas condiciones generales, que son aplicables sin perjuicio de las condiciones particulares o especiales que, en su caso, establezcan . Si no acepta estas condiciones de uso, deberá abstenerse de acceder y / o utilizar el portal.

2 .- IDENTIDAD DEL TITULAR DEL SITIO WEB

En cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa de los datos identificativos de la empresa BTACTIC, SCCL:

– Denominación: BTACTIC, SCCL
– Domicilio social: Complejo La Caparrella CEEI ed. 3 lc. 5 25 192. Lleida.
– CIF: F25708587
– Teléfono: 668814243
– E-mail: btactic@btactic.com

3 .- USUARIOS

Aunque el acceso y / o utilización del portal no exige el registro de los usuarios, es posible que la utilización de algunos servicios se condicione a la previa cumplimentación de un formulario de registro y el empleo de una clave de acceso compuesta de un código de usuario (login) y una contraseña (password), que recibirá tras haber completado el proceso de registro.
Por ello en relación con el proceso de registro ya los datos que se le piden, el usuario está obligado a facilitar y mantener la información de forma veraz, exacta, actualizada y completa sobre su identidad, debiendo comunicar cualquier modificación a BTACTIC, SCCL
Además el usuario se compromete a hacer un uso diligente del código de usuario (login y password), a no poner a disposición de terceros ya comunicar a btactic@btactic.com su pérdida o robo y el posible acceso por un tercero a las mismas, siendo el usuario el único responsable hasta dicha notificación.

4 .- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Esta web es propiedad de BTACTIC, SCCL
El usuario reconoce que BTACTIC, SCCL es titular exclusivo o tiene la correspondiente licencia de los contenidos de esta página web, es decir, ya título meramente enunciativo, sobre los textos, artículos doctrinales, comentarios, mensajes, fotografías, diseños, logotipos, código fuente, gráficos, imágenes, dibujos, audio, vídeo, programas informáticos, productos multimedia, el “look-and-feel”, las marcas, los nombres comerciales y los signos distintivos que aparecen en la misma.
El acceso por el usuario a esta página web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, cesión total o parcial o licencia de estos derechos de propiedad intelectual e industrial, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, etc, sin la previa y expresa autorización por escrito de los respectivos titulares de estos derechos.
Se autoriza al usuario a acceder, visualizar, imprimir, descargar y almacenar los contenidos y / o los elementos insertados en la web exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo, esto es sin fines comerciales, siempre que se mantenga la indicación sobre el origen y la autoría de los mismos y el símbolo del copyright y / o notas de propiedad industrial de sus titulares, es decir © BTACTIC, SCCL 2010, Lleida. Todos los derechos reservados.
El usuario se compromete a no suprimir o alterar las menciones como copyright, © y TM que aparecen en la página web, en cualquiera de los materiales que contiene, en cualquiera de sus servicios o información obtenidos a través de los mismos, por tald’assegurar la protección de estos derechos.
El envío por parte del usuario de informaciones, comentarios, fotografías o propuestas (en adelante, contenidos) en el portal o BTACTIC, SCCL a través del correo electrónico, fax, correo postal, formularios o de cualquier otro medio, implica por este simple hecho y sin necesidad de posteriores requisitos, el otorgamiento a BTACTIC, SCCL de una licencia gratuita, con carácter no exclusivo, mundial y por todo el tiempo que permita la legislación vigente para utilizar para cualquier propósito, incluyendo, con carácter enumerativo y no limitativo, la reproducción, la comunicación pública, puesta a disposición, la distribución, la transformación, la traducción, la divulgación, el rechazo o eliminación de la información, la edición, la incorporación a bases de datos, explotación comercial, en cualquier formato, medio o tecnología actualmente conocida o que puedan conocer en el futuro, en todo o en parte, de estos contenidos, licencia que permitirá la autorización para incorporarse y comercializar en soportes como papel, CD- ROM, DVD, Internet, la web y las redes sociales. Igualmente, el usuario otorga el derecho a ceder y / o sublicenciar estos contenidos a terceros.
El usuario se hace responsable que los contenidos remitidos no infrinjan derechos de terceros ni vulneren cualquier normativa vigente, ni se trate de información confidencial o secreta. El usuario además asume la obligación de mantener a BTACTIC, SCCL y / oa sus representantes, socios, gerentes, apoderados, trabajadores, etc. indemnes y libres de toda responsabilidad que pudiera derivarse del ejercicio de acciones, judiciales o no, que tuvieran su causa en la trasgresión de los derechos de terceros o de la legislación vigente.

5 .- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Para utilizar o tener acceso a alguno de los contenidos y / o servicios del portal, BTACTIC, SCCL podrá pedir la cumplimentación de formularios que implican el tratamiento de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, su Reglamento de Desarrollo aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, BTACTIC, SCCL le informa que los datos personales que nos comunique en este acto, incluida su dirección electrónica y aquellos datos sobre los que BTACTIC, SCCL tenga acceso como consecuencia de la navegación o de los que se pudieran derivar de la relación establecida con el usuario, incluso después de su finalización, serán tratados en el correspondiente fichero de BTACTIC, SCCL que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos con las finalidades que constan en la citada declaración.
El Usuario declara que toda la información que suministra es veraz, exacta y completa y se compromete a mantenerla actualizada y comunicar todos los cambios de forma inmediata. En aquellos supuestos en que el usuario facilitara datos personales de otras personas físicas, éste asume la obligación de observar, respecto a dichos datos, las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD) , específicamente, de los deberes de calidad, información y de solicitud del consentimiento a las personas titulares de los datos personales que le conciernen para su tratamiento.
Mediante la cumplimentación del formulario de registro y su aceptación mediante el clic del botón, así como la remisión de cualquier información a través de cualquier tipo de formularios electrónicos o por correo electrónico, fax, sms, etc. el usuario manifiesta expresa e inequívocamente su consentimiento para que los datos de carácter personal suministrados, sean incorporados al fichero correspondiente y tratados con sus fines.
El uso de esta web está limitada a mayores de edad, de manera que para que puedan ser objeto de tratamiento los datos personales de menores de edad, será requisito imprescindible que obtengan previamente el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales, que serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
Aunque BTACTIC, SCCL ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Los usuarios que hayan facilitado sus datos podrán dirigirse a BTACTIC, SCCL, como responsable del fichero para ejercitar los derechos los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición del uso y cesión de los datos, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado, derechos que podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a la siguiente dirección: BTACTIC, SCCL, Complejo La Caparrella CEEI ed. 3 lc. 5 25 192. Lleida. La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del DNI o pasaporte, y contenido concreto del derecho ejercitado.

6 .- USO DE COOKIES

Respecto al uso de cookies, BTACTIC, SCCL informa al usuario que cuando navega por las diferentes pantallas y páginas de este sitio web utilizan cookies. Las cookies son un pequeño archivo de texto que el servidor puede guardar en el disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de información sobre el usuario. Las cookies sólo puede ser leída por el sitio web que lo envió al equipo. No es un archivo ejecutable ni puede propagar ni contener un virus. BTACTIC, SCCL utiliza estos datos con la finalidad última de mejorar sus servicios. La información que se almacena mediante este mecanismo permite reconocer al usuario en sus diferentes visitas a la web, además de facilitar información sobre la fecha u hora de la visita, medir algunos parámetros del tráfico dentro del propio sitio web y estimar el número de visitas realizadas permitiendo a BTACTIC, SCCL informar, enfocar y reajustar los servicios que ofrece en la forma más efectiva. Las cookies utilizados son almacenados en el disco duro del usuario pero no permiten leer los datos contenidos en él, ni leer los archivos cookies creados por otros proveedores. Las cookies utilizadas no son invasivos ni nocivos, y puede desactivar mediante la opción correspondiente que figura en el navegador.

7 .- LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

BTACTIC, SCCL pone a disposición de los Usuarios “links” a efectos puramente informativos, pero sin que conozca, controle, avale o recomiende los contenidos, productos o servicios facilitados por los sitios web a los que se establecen enlaces.
Por ello BTACTIC, SCCL no asume ninguna responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se establece un enlace desde este sitio web.
Cualquier persona que quiera incluir dentro de su página web un enlace o link hacia el sitio web de BTACTIC, SCCL debe cumplir las siguientes condiciones:
1 .- el link solo se permitirá en la página de inicio, es decir www.btactic.com estando por tanto prohibidos los links profundos y los frames.
2 .- no se realizarán con el enlace, manifestaciones o indicaciones falsas, incorrectas o denigrantes, ni contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres, sobre BTACTIC, SCCL sus directivos, sus empleados, sus productos, sus servicios, etc.
3 .- no se autorizan enlaces desde páginas que contengan contenidos ilícitos o ilegales, manifestaciones racistas, degradantes, pornográficas, etc.
4 .- el establecimiento del link no supone que entre BTACTIC, SCCL y el titular de la página web en que se establezca, exista algún tipo de vínculo o de relación jurídica.
5 .- BTACTIC, SCCL no será responsable de los contenidos o servicios ofrecidos en la web desde la que se realiza el link.

8 .- RESPONSABILIDAD

El usuario acepta que el uso del portal, los contenidos y / o de los servicios se lleva a cabo bajo su única y exclusiva responsabilidad y que BTACTIC, SCCL no garantiza que la información sea exacta, completa, o actualizada, ni tampoco existe ninguna responsabilidad sobre la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del mismo, ni de los contenidos y / o servicios que se incorporan ni controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones en su sistema informático o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
BTACTIC, SCCL excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la información del portal de la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del portal y de los contenidos y / o servicios que se incorporan.

9 .- INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN

BTACTIC, SCCL realizará todos los esfuerzos razonables para garantizar la accesibilidad y disponibilidad del portal durante todos los días del año. Sin embargo, se reserva el derecho a alterar, eliminar, interrumpir, suspender y / o cancelar el acceso, los servicios y / o los contenidos del portal sin necesidad de preaviso y en cualquier momento.

10 .- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes condiciones generales se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación española, a la que ambas partes se someten de forma expresa. Si la normativa posibilita que las partes puedan renunciar a su fuero y someterse a otro, BTACTIC, SCCL Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Lleida.
© BTACTIC, SCCL 2010, Lleida. Todos los derechos reservados1 .- INTRODUCTION

Le présent avis contient les règles d’utilisation de ce site BTACTIC www.btactic.com, SCCL en tant que propriétaire de celle-ci, permet aux utilisateurs d’Internet, uniquement dans le but de fournir des informations sur les produits et services offerts. L’accès et / ou l’utilisation de l’utilisateur du portail attribué le même statut et implique la pleine acceptation des présentes conditions générales, qui sont applicables sans préjudice des conditions particulières ou, le cas échéant, mis en place . Si vous n’acceptez pas ces conditions d’utilisation, doivent s’abstenir d’accéder et / ou l’utilisation du portail.

2 .- identité du titulaire DU SITE WEB

En conformité avec l’obligation d’information en vertu de l’article 10 de la loi 34/2002 du 11 Juillet, des services de la société de l’information et le commerce électronique, a rapporté les détails de la BTACTIC entreprise, SCCL:

– Titre: BTACTIC, SCCL
– Adresse: Le CEEI Caparrella complexe éd. Lc 3. 25 192 5. Lleida.
– ID: F25708587
– Téléphone: 668814243
– E-mail: btactic@btactic.com

3 .- UTILISATEURS

Bien que l’accès et / ou l’utilisation du portail ne nécessite pas d’inscription des utilisateurs, il est possible que l’utilisation de certains services est subordonné à la réalisation préalable d’un formulaire d’inscription et de l’emploi d’un mot de passe composé un nom d’utilisateur (login) et mot de passe (mot de passe), vous recevrez après avoir terminé le processus d’enregistrement.
Donc, en ce qui concerne le processus d’enregistrement et de données qui est demandé, l’utilisateur est tenu de fournir et de maintenir l’information de manière exacte, précise, actualisée et complète de leur identité, être informé de tout changement de BTACTIC, SCCL
En outre, l’utilisateur s’engage à utiliser de façon diligente d’un nom d’utilisateur (login et mot de passe), de ne pas les rendre disponibles aux autres et de communiquer btactic@btactic.com l’accès perte ou de vol et possible Un tiers d’entre eux, et de la responsabilité exclusive de l’utilisateur à cette notification.

Propriété 4 .- intellectuelle et industrielle

Ce site est la propriété BTACTIC, SCCL
Vous reconnaissez que BTACTIC, SCCL possède ou détient la licence exclusive pour le contenu de ce site est, et non limitée sur les textes, articles de doctrine, commentaires, messages, photos, dessins, logos, vidéo, graphiques, images, photos, audio, vidéo, logiciels, produits multimédia, le “look and feel” des marques, noms commerciaux et logos figurant sur lui.
L’accès par l’utilisateur pour ce site ne signifie pas une renonciation, transmission, cession totale ou partielle ou de la licence de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et ne confère aucun droit à l’utilisation, la modification, l’exploitation, reproduction, distribution, communication publique, transformation, etc, sans l’autorisation préalable expresse et écrite de leurs détenteurs respectifs de ces droits.
utilisateur autorisé à accéder, visualiser, imprimer, télécharger et stocker du contenu et / ou des éléments inclus dans le site uniquement pour votre usage personnel, privé et sans but lucratif, qui est à des fins non commerciales, à condition de conserver l’ indication sur l’origine de ces symboles il’autoria et du droit d’auteur et / ou les notes des propriétaires de la propriété industrielle, à savoir © BTACTIC, SCCL 2010, Lleida. Tous droits réservés.
L’utilisateur s’engage à ne pas modifier ou supprimer les références au droit d’auteur © et TM sur votre site web, toutes les matières contenues dans l’un de ses services ou des renseignements obtenus à travers eux, tald’assegurar protection de ces droits.
La livraison à l’utilisateur des informations, commentaires, suggestions ou photos (ci-après le contenu) ou BTACTIC portail, SCCL par e-mail, fax, mail, formulaires ou tout autre moyen, implique ce simple fait et sans exigences supplémentaires pour l’octroi BTACTIC, SCCL une licence gratuite, non exclusive, mondiale et dans le temps qui permet la loi pour être utilisé à toutes fins, y compris, nature énumérative et non limitative, la reproduction, la communication publique, la disponibilité, la distribution, la transformation, de traduction, la diffusion, le rejet ou le retrait de l’information, l’édition, l’intégration de bases de données, le exploitation commerciale dans toute forme, média ou technologie connue ou susceptibles de répondre à l’avenir, tout ou partie d’un tel contenu, ce qui permet d’intégrer la licence et l’autorisation de marché dans les médias tels que le papier, CD- ROM, DVD, Internet, Web et les réseaux sociaux. De même, l’utilisateur accorde le droit de céder et / ou sous-licence à des tiers un tel contenu.
L’utilisateur est responsable pour le contenu visé pas atteinte aux droits de tiers ou de violer les règlements ou dans le cas d’informations confidentielles ou propriétaires. L’utilisateur assume également l’obligation de tenir BTACTIC, SCCL et / ou leurs représentants, associés, directeurs, dirigeants, employés, etc. inoffensif et libre de toute responsabilité qui pourrait découler de l’exercice des droits, judiciaires ou non, qui ont leur cause dans la violation des droits de tiers ou de la loi.

5 .- PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Pour utiliser ou accéder à tout contenu et de portail de services, BTACTIC, SCCL peut demander de remplir des formulaires qui concernent le traitement des données à caractère personnel.
Conformément à la loi 15/1999, de Décembre 13, protection des données à caractère personnel, le Règlement de développement approuvés par le décret royal 1720/2007 du 21 Décembre et la Loi 34/2002 11 juillet, les services de la société de l’information et le commerce électronique, BTACTIC, SCCL informé que les informations personnelles que vous communiquez dans cette loi, y compris leur adresse e-mail et les données sur lesquelles BTACTIC, SCCL a l’accès à la suite de l’expédition ou qui peuvent découler de la relation avec l’utilisateur, même après son achèvement, seront traitées dans le fichier correspondant BTACTIC, SCCL qui est dûment enregistrée auprès du registre général les Espagnols la protection des données de l’Agence pour l’application contenues dans ladite déclaration.
L’Utilisateur déclare que tous les renseignements fournis sont véridiques, exactes et complètes et s’engage à tenir à jour et à notifier toute modification immédiatement. Dans les cas où l’utilisateur fournit des renseignements personnels à d’autres personnes, ce qui suppose l’obligation de respecter, à l’égard de ces données, les exigences découlant de la loi 15/1999 du 13 Décembre (protection des données) particulier, les tâches d’informations de qualité et de la sollicitation de consentement aux détenteurs de données personnelles qui le concernent pour son traitement.
En remplissant le formulaire d’inscription et l’acceptation par le clic d’un bouton, et la remise de toute information par le biais des formulaires en ligne ou par courrier électronique, fax, sms, etc. Utilisateur expressément et sans ambiguïté le consentement aux données personnelles fournies sont incorporées dans le fichier correspondant et a traité avec ses objectifs.
L’utilisation de ce site est limitée aux adultes, afin qu’ils puissent être traitées les données personnelles des mineurs sera indispensable d’obtenir le consentement préalable de leurs parents, tuteurs ou représentants légaux, être tenue pour responsable de tous les actes accomplis par les mineurs à leur charge.
Bien que BTACTIC, SCCL a adopté les niveaux de sécurité de protection des données à caractère personnel, les utilisateurs doivent être conscients que les mesures de sécurité sur Internet ne sont pas infaillibles.
Les utilisateurs qui ont fourni leurs données peuvent aller à BTACTIC, SCCL, à la tête du fichier à exercer les droits que les droits d’accès, de rectification ou de données d’annulation et de s’opposer à l’utilisation et le transfert de données, ainsi que le droit de révoquer leur consentement, les droits peuvent être exercés par l’utilisateur ou, le cas échéant, ses agents, par demande écrite et signée adressée à l’adresse suivante: BTACTIC, SCCL, Le Complexe Caparrella CEEI ed. Lc 3. 25 192 5. Lleida. La demande doit contenir les renseignements suivants: nom de l’adresse de l’utilisateur pour les notifications, photocopie du passeport, et le contenu précis du droit exercé.

6 .- UTILISATION DES COOKIES

En ce qui concerne l’utilisation de cookies, BTACTIC, SCCL informé que lorsque l’utilisateur navigue à travers les écrans et les pages de ce site utilise des cookies. Les cookies sont de petit fichier texte que le serveur peut stocker sur un disque dur de l’ordinateur pour stocker les informations sur l’utilisateur. Les cookies peuvent être lus que par le site Web qui a envoyé l’équipe. Il s’agit d’un fichier exécutable et ne peuvent se propager ou contenir un virus. BTACTIC, SCCL utiliser ces données dans le but ultime d’améliorer leurs services. L’information est stockée en utilisant ce mécanisme permet à l’utilisateur de reconnaître leurs points de vue différents sur le site, en plus de fournir des informations sur la date ou l’heure de la visite, de mesurer certains paramètres de la circulation à l’intérieur du site et d’estimer les nombre de visites permettant BTACTIC, SCCL informer, de discussion et ajuster les services offerts de la manière la plus efficace. Les cookies utilisés sont stockés sur le disque dur de l’utilisateur, mais ne peut pas lire les données qu’ils contiennent, ni lire les cookies créés par d’autres fournisseurs. Les cookies utilisés ne sont pas envahissantes ou nuisibles, et peut être désactivée en utilisant l’option contenue dans le navigateur.

7 .- SERVICES DE LA LOI DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

BTACTIC, SCCL offre aux utilisateurs les liens purement à titre informatif, mais qui sait, de contrôle, de recommander ou approuver le contenu, les produits ou les services fournis par des sites Web qui sont établis des liens.
Alors BTACTIC, SCCL n’assume aucune responsabilité pour tout aspect relatif au site Web pour établir un lien de ce site.
Toute personne qui souhaite inclure au sein de votre lien de site Web ou un lien vers le site BTACTIC, SCCL doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1 .- Le soleil de lien vers la page d’accueil, qui est donc interdit www.btactic.com être des liens profonds et des cadres.
2 .- pas être faite avec le lien, déclarations ou faux, inexacts ou dénigrant, ou contraire à la loi, la morale ou aux bonnes mœurs, sur BTACTIC, SCCL ses administrateurs, ses employés, ses produits, ses services, etc.
3 .- pas autorisé liens de sites comportant des contenus illicites ou d’actes illégaux, les manifestations racistes, dégradant, pornographique, etc.
4 .- l’établissement du lien n’implique pas que entre BTACTIC, SCCL et le propriétaire du site dont il est établi, il ya une sorte de relation ou de lien juridique.
5 .- BTACTIC, SCCL n’est pas responsable du contenu ou des services offerts sur le Web à partir de celle menée sur le lien.

8 .- RESPONSABILITÉ

Vous acceptez que l’utilisation du portail, le contenu et / ou prestations de services effectuées sous sa seule responsabilité et BTACTIC, SCCL pas garantir que l’information est exacte, complète ou actuelle, et il n’y a aucune responsabilité quant à la disponibilité et la continuité du même, ou le contenu et / ou des services qui sont intégrés ou contrôler ou garantir l’absence de virus ou d’autres éléments qui peuvent altérer votre système informatique ou dans les documents fichiers électroniques stockés dans son système informatique.
BTACTIC, SCCL décline, dans la mesure permise par la loi, toute responsabilité pour les dommages de toute nature qui pourraient résulter de la portail d’information ou le manque de disponibilité ou de continuité du portail et contenu et des services qui sont incorporés.

9 .- INTERRUPTION, SUSPENSION ET ANNULATION

BTACTIC, SCCL faire tous les efforts raisonnables pour assurer la disponibilité et l’accessibilité du site tous les jours de l’année. Toutefois, se réserve le droit de modifier, supprimer, d’interrompre, de suspendre et / ou annuler l’accès, des services et / ou le contenu du site sans avis préalable et à tout moment.

LOI 10 .- APPLICABLE ET JURIDICTION

Ces conditions générales doivent être interprétées et régies conformément à la législation espagnole, à laquelle les deux parties se soumettent expressément. Si la loi autorise les parties à renoncer à leurs privilèges et subir un autre BTACTIC, SCCL utilisateur, renonçant expressément à toute autre juridiction qui peut correspondre à, se soumettre à des tribunaux de la ville de Lleida.
BTACTIC ©, SCCL 2010, Lleida. Tous droits réservés1 .- INTRODUCTION

The present notice contains the rules for use of that site www.btactic.com BTACTIC, SCCL as owner thereof, provides Internet users, only for the purpose of providing information about products and services offered. The access and / or use of the portal user assigned the same status and implies full acceptance of these general conditions, which are applicable without prejudice or special conditions, if any, established . If you do not accept these terms of use, must refrain from accessing and / or using the portal.

2 .- IDENTITY OF THE HOLDER OF THE WEBSITE

In compliance with the duty of information under Article 10 of Law 34/2002 of 11 July, Services of the Information Society and Electronic Commerce, reported the details of the company BTACTIC, SCCL:

– Title: BTACTIC, SCCL
– Address: The Complex Caparrella CEEI ed. Lc 3. 25 192 5. Lleida.
– ID: F25708587
– Phone: 668814243
– E-mail: btactic@btactic.com

3 .- USERS

Although access and / or use of the portal does not require registration of users, it is possible that the use of some services is conditional upon prior completion of a registration form and employment of a password composed of a username (login) and password (password), you will receive after completing the registration process.
So regarding the registration process and data that is requested, the user is obliged to provide and maintain information in an accurate, precise, updated and complete their identity, being informed of any changes to BTACTIC, SCCL
In addition the user undertakes to make diligent use of a username (login and password), not to make them available to others and communicate btactic@btactic.com the loss or theft and possible access A third of these, and the user’s sole responsibility to such notification.

4 .- Intellectual and Industrial Property

This site is owned BTACTIC, SCCL
You acknowledge that BTACTIC, SCCL owns or has the exclusive license for the content of this website is, and not limited on the texts, doctrinal articles, comments, messages, photographs, designs, logos, video, graphics, images, pictures, audio, video, software, multimedia products, the “look-and-feel” trademarks, trade names and logos appearing on it.
Access by the user to this site do not imply any waiver, transmission, total or partial transfer or license such intellectual property rights and industrial, or confer any right to use, alteration, exploitation, reproduction, distribution, public communication, transformation, etc., without the prior express written authorization of the respective holders of these rights.
Authorized user to access, view, print, download and store content and / or elements included in the site solely for your personal use, private and nonprofit, that is for noncommercial purposes, provided you keep the indication about the origin of these il’autoria and copyright symbol and / or notes of the owners of industrial property, ie © BTACTIC, SCCL 2010, Lleida. All rights reserved.
The user agrees not to alter or delete references to copyright © and TM on your website, any materials contained in any of its services or information obtained through them, to tald’assegurar protection of these rights.
The shipment to the user information, comments, suggestions or photos (hereinafter content) or portal BTACTIC, SCCL via email, fax, mail, forms or any other means, implies this simple fact and without further requirements for the granting BTACTIC, SCCL a free license, a non-exclusive, worldwide and across time that allows the legislation to be used for any purpose, including, enumerative nature and not limited to, reproduction, public communication, the availability, distribution, processing, translation, dissemination, rejection or removal of information, publishing, database integration, the commercial exploitation in any form, media or technology now known or likely to meet in the future, all or part of such content, allowing the license to incorporate and market authorization in media such as paper, CD- ROM, DVD, Internet, Web and social networks. Similarly, the user grants the right to assign and / or sublicense to third parties such content.
The user is responsible for the content referred not infringe rights of third parties or violate any regulations or in the case of confidential or proprietary information. The user also assumes the obligation to keep BTACTIC, SCCL and / or their representatives, partners, managers, officers, employees, etc.. harmless and free from any liability that might arise from the exercise of rights, judicial or otherwise, that have their cause in violation of the rights of third parties or the law.

5 .- PERSONAL DATA PROTECTION

To use or access any content and services portal, BTACTIC, SCCL may request the completion of forms that involve the processing of personal data.
In compliance with Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, the Development Regulations approved by Royal Decree 1720/2007 of 21 December and Law 34/2002 July 11, Services of the Information Society and Electronic Commerce, BTACTIC, SCCL informed that the personal information you communicate in this act, including their email address and the data on which BTACTIC, SCCL has access as a result of shipping or that may arise from the relationship with the user, even after its completion, will be treated in the corresponding file BTACTIC, SCCL who is duly registered with the General Register the Spanish Data Protection Agency for the purposes contained in the said declaration.
The User declares that all information provided is truthful, accurate and complete and agrees to keep it updated and to notify any changes immediately. In cases where the user provides personal information to other individuals, this assumes the obligation to observe, with respect to such data, the requirements arising from the Law 15/1999 of 13 December (Data Protection) specifically, the duties of quality information and consent solicitation to holders of personal data that concern for his treatment.
By filling out the registration form and acceptance by the click of a button, and the remission of any information through any online forms or email, fax, sms, etc.. User expressly and unambiguously consent to the personal data supplied, are incorporated into the corresponding file and dealt with its aims.
Use of this site is limited to adults, so they can be processed personal data of minors will be prerequisite to obtaining the prior consent of their parents, guardians or legal representatives, to be held responsible for all acts performed by minors in their care.
Although BTACTIC, SCCL has adopted the security levels of protection of personal data, users should be aware that Internet security measures are not foolproof.
Users who have provided their data may go to BTACTIC, SCCL, as head of the file to exercise the rights the rights of access, rectification or cancellation data and oppose the use and transfer of data, as well as the right to revoke their consent, rights may be exercised by the user or, if applicable, his agents, through written and signed request addressed to the following address: BTACTIC, SCCL, The Complex Caparrella CEEI ed. Lc 3. 25 192 5. Lleida. The application must contain the following information: name of the user address for notifications, photocopy of passport, and specific content of the right exercised.

6 .- USE OF COOKIES

Regarding the use of cookies, BTACTIC, SCCL informed that when the user navigates through the screens and pages of this site use cookies. Cookies are small text file that the server can store on a computer hard drive to store any information about the user. Cookies can only be read by the website that sent the team. It is an executable file and can not propagate nor contain a virus. BTACTIC, SCCL use this data with the ultimate aim of improving their services. The information is stored using this mechanism allows the user to recognize their different views on the website, besides providing information on the date or time of visit, measure some parameters of the traffic inside the site and estimate the number of visits allowing BTACTIC, SCCL inform, focus and adjust the services offered in the most effective way. The cookies used are stored on the user’s hard drive but can not read the data contained therein, nor read cookie files created by other providers. The cookies used are not invasive or harmful, and can be disabled using the option contained in the browser.

7 .- SERVICES OF THE LAW OF THE INFORMATION SOCIETY

BTACTIC, SCCL offers users the links purely informational purposes, but who knows, control, recommend or endorse the content, products or services provided by Web sites that are established links.
So BTACTIC, SCCL takes no responsibility for any aspect relating to the website to establishing a link from this website.
Anyone who wants to include within your website link or a link to the website BTACTIC, SCCL must meet the following conditions:
1 .- The sun will link to the homepage, that is therefore prohibited www.btactic.com being deep links and frames.
2 .- not be made with the link, statements or false, incorrect or denigrating, or contrary to law, morals or good customs, on BTACTIC, SCCL its directors, its employees, its products, its services, etc..
3 .- not authorized links from sites containing illegal content or illegal acts, demonstrations racist, degrading, pornographic, etc..
4 .- establishing the link does not imply that between BTACTIC, SCCL and the owner of the website which is established, there is some kind of relationship or legal relationship.
5 .- BTACTIC, SCCL is not responsible for the content or services offered on the Web from that carried out the link.

8 .- RESPONSIBILITY

You agree that use of the portal, the content and / or services carried out under its sole responsibility and BTACTIC, SCCL not guarantee that the information is accurate, complete or current, nor is there no responsibility for the availability and continuity of the same, or the content and / or services that are incorporated or control or guarantee the absence of viruses or other elements that may alter your computer system or in documents electronic files stored on your computer system.
BTACTIC, SCCL disclaims, to the extent permitted by law, any liability for damages of any kind that may arise from the portal information or the lack of availability or continuity of the portal and content and services that are incorporated.

9 .- INTERRUPTION, SUSPENSION AND CANCELLATION

BTACTIC, SCCL make all reasonable efforts to ensure the availability and accessibility of the site every day of the year. However, reserves the right to alter, delete, discontinue, suspend and / or cancel access, services and / or the contents of the website without prior notice and at any time.

10 .- APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

These general conditions shall be construed and governed in accordance with Spanish law, to which both parties expressly submit themselves. If the law allows the parties to renounce their privileges and undergo another BTACTIC, SCCL User, expressly waiving any other jurisdiction that may correspond to, submit to the Courts of the city of Lleida.
© BTACTIC, SCCL 2010, Lleida. All rights reserved

Levitra 10mg a half from standard Levitra overdose which is used by all. It is very simple to give the necessary quantity. Don’t switch off the imagination and everything will be good. Perhaps you weren’t surprised.