Compilar OnlyOffice des del codi font (2022)

ATENCIÓ, NOVA VERSIÓ DISPONIBLE:

Compilar OnlyOffice des del codi font (2023)

Introducció

Onlyoffice és una suite d’office basada en web. Permet editar documents de la suite de Microsoft Office com ara docx, pptx, xlsx i altres de tipus Open Document com odt, ods i odp.

En els nostres serveis SaaS Zimbra i Nextcloud oferim integració amb la mateixa per poder visualitzar i editar documents. Aquest document descriu tècnicament com compilar OnlyOffice des del codi font.

A més de compilar OnlyOffice aquest es modificarà per pujar la limitació per defecte de 20 connexions simultànies per 99999 connexions. És a dir, tindrem un OnlyOffice sense límit de connexions. Això és possible per la llicència AGPL del mateix que ens permet modificar-lo.

Aquest recull ha estat possible gràcies al departament d’R+D de bTactic.

Descàrrega

Si no té els coneixements necessaris per compilar OnlyOffice per si mateix pot descarregar-se un dels nostres paquets generats des d’OnlyOffice v7.0.0.132-btactic release.
Així mateix li recomanem consultar la nostra àmplia gamma de serveis que inclouen integració amb OnlyOffice com ara Nextcloud i Zimbra.
(Advertència: Aquest paquet no és una compilació oficial d’OnlyOffice. Si troba problemes amb el mateix no busqui ajuda en els fòrums / trackers de issues oficials d’OnlyOffice. En tot cas faci-ho quan hagi pogut reproduir els mateixos problemes en codi font original o en paquets binaris originals d’OnlyOffice.)

Procés de compilat

Sistema base

Debian 11 Netinst with 16 GB RAM (8 GB RAM + 8 SWAP is a recommended minimum) and 50 GB HDD space.

Preparació de sistema

sudo -i
# Enter user password

sudo apt-get update
 sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
apt-get update
apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

systemctl status docker
# docker.io start/running, process 14394

Obtenir tag especial

sudo -i
cd /root
git clone \
  --depth=1 \
  --recursive \
  --branch v7.0.0.132-btactic \
  https://github.com/btactic/build_tools.git \
  /root/build_tools
# Ignore detached head warning
cd /root/build_tools
mkdir out
docker build --tag onlyoffice-document-editors-builder .
docker run -e PRODUCT_VERSION='7.0.0' -e BUILD_NUMBER='132' -e NODE_ENV='production' -v $(pwd)/out:/build_tools/out onlyoffice-document-editors-builder /bin/bash -c 'cd tools/linux && python3 ./automate.py --branch=tags/v7.0.0.132-btactic'

Empaquetat dels binaris de DocumentServer

apt install build-essential m4 npm
npm install -g pkg

cd /root
git clone https://github.com/ONLYOFFICE/document-server-package.git
cd document-server-package/deb
apt build-dep ./
cd /root/document-server-package
# Workaround for my system where uname -p says: unknown
sed -i 's/TARGET := $(PLATFORM)_$(ARCHITECTURE)/TARGET := $(PLATFORM)_64/g' Makefile
# Workaround to avoid ending with an error
sed -i 's/--changes-option=-u./--changes-option=-u. --buildinfo-option=-u./g' Makefile

PRODUCT_VERSION='7.0.0' BUILD_NUMBER='132~btactic1' make deb

El paquet s’ha compilat

El paquet onlyoffice-documentserver_7.0.0-132~btactic1_amd64.deb hauria de trobar en el directori: /root/document-server-package/deb/.

Ús

Utilitza la documentació estàndard de com instal·lar els paquets oficials d’Ubuntu com: https://helpcenter.onlyoffice.com/installation/docs-community-install-ubuntu.aspx

Ara no bé no afegiu el repositori de OnlyOffice i quan se li demani instal·lar el paquet onlyoffice-documentserver faci en el seu lloc:

sudo apt-get install /path/to/onlyoffice-documentserver_7.0.0-132~btactic1_amd64.deb

Descàrrega

Si no té els coneixements necessaris per compilar OnlyOffice per si mateix pot descarregar-se un dels nostres paquets generats des d’OnlyOffice v7.0.0.132-btactic release.
Així mateix, li recomanem consultar la nostra àmplia gamma de serveis que inclouen integració amb OnlyOffice com ara Nextcloud i Zimbra.
(Advertència: Aquest paquet no és una compilació oficial d’OnlyOffice. Si troba problemes amb el mateix no busqui ajuda en els fòrums / trackers de issues oficials d’OnlyOffice. En tot cas faci-ho quan hagi pogut reproduir els mateixos problemes en codi font original o en paquets binaris originals d’OnlyOffice.)

Més enllà

Per a més detalls tècnics pot consultar: README-BUILD-DEBIAN-PACKAGE-NO-LIMITS.md.

Feu un comentari