Manual SuiteCRM – Mòduls avançats – Flux de treball avançat Funcions lògiques 3

subtractMinutes

Signatura {subtractMinutes(format; timestamp; amount)}
Parámetros format: texto de formato

timestamp: valor de fecha / hora

amount: número decimal

Devuelve Fecha incrementada en formato
Descripción Resta minutos desde marca de tiempo
Ejemplo de llamada {subtractSeconds(Ymd H:i:s; 2016-04-22 12:37; 5)} returns 20160422 12:36:55

 

subtractSeconds

Signatura {subtractSeconds(format; timestamp; amount)}
Parámetros format: texto de formato

timestamp: valor de fecha / hora

amount: número decimal

Devuelve Fecha incrementada en formato
Descripción Resta segundos desde marca de tiempo
Ejemplo de llamada {subtractSeconds(Ymd H:i:s; 2016-04-22 12:37; 5)} returns 20160422 12:36:55

 

Funcions de control

Només hi ha una funció de control implementada en Calculate Fields fins al moment, però aquesta funció garanteix que l’usuari pugui escriure fórmules molt complexes amb condicions. Des que les funcions poden integrar-se entre si, l’usuari pot escriure unions amb moltes branques.

ifThenElse

Signatura {ifThenElse(condition; trueBranch;falseBranch)}
Parámetros condition: valor lógico

trueBranch: cualquier expresión

falseBranch: cualquier expresión

 

Devuelve trueBranch if condition is true, falseBranch otherwise
Descripción Selecciona una de las dos ramas dependiendo de la condición
Ejemplo de llamada {ifThenElse({equal(1; 1)}; 1 equals 1; 1 not equals 1)} returns 1 equals 1

Contadors

Hi ha diversos comptadors implementats que es poden usar en diversos escenaris.

Els comptadors estan ordenats en dos grups:

– Comptadors globals: comptadors que s’incrementen cada vegada que s’avalua una fórmula afectada.

– Comptadors diaris: comptadors que es restableix cada dia. (A partir de l’1).

En aquest capítol suposem que el valor actual dels comptadors és 4, per la qual cosa el valor incrementat serà 5 amb el format donat.

GlobalCounter

Signatura {GlobalCounter(name; numberLength)}
Parámetros numberLength: número decimal
Devuelve Contador con el número de la de longitud
Descripción Incrementa y devuelve el contador por nombre con el número de la longitud
Ejemplo de llamada {GlobalCounter(myName; 4)} returns 0005

 

GlobalCounterPerUser

Signatura {GlobalCounterPerUser(name;numberLength)}
Parámetros name: cualquier texto

numberLength: número decimal

Devuelve Contador con el número de la de longitud
Descripción Incrementa y devuelve el contador por nombre para el usuario que crea la entidad con el número de longitud
Ejemplo de llamada {GlobalCounterPerUser(myName; 3)} returns 005

 

GlobalCounterPerModule

Signatura {GlobalCounterPerModule(name;numberLength)}
Parámetros name: cualquier texto

numberLength: número decimal

Devuelve Contador con el número de la de longitud
Descripción Incrementa y devuelve el contador con el nombre para el módulo de la entidad con el número de longitud
Ejemplo de llamada {GlobalCounterPerModule(myName; 2)} returns 05

 

GlobalCounterPerUserPerModule

Signatura {GlobalCounterPerUserPerModule(name; numberLength)}
Parámetros name: cualquier texto

numberLength: número decimal

Devuelve Contador con el número de la de longitud
Descripción Incrementa y devuelve el contador con el nombre para el usuario que crea la entidad y para el módulo de la entidad con el número de longitud
Ejemplo de llamada {GlobalCounterPerUserPerModule(myName;1)} returns 5

 

DailyCounter

Signatura {DailyCounterPerUser(name; numberLength)}
Parámetros name: cualquier texto

numberLength: número decimal

Devuelve Contador con el número de longitud Longitud,o si el contador no se incrementa este día para este usuario, entonces 1 con el número de longitud Longitud
Descripción Incrementa y devuelve el contador para nombre para el usuario que crea la entidad con el número de longitud
Ejemplo de llamada {DailyCounter(myName; 1)} returns 5

 

DailyCounterPerUser

Signatura {DailyCounter(name; numberLength)}
Parámetros name: cualquier texto

numberLength: número decimal

Devuelve Contador con el número de longitud,o si el contador no se incrementa este día, entonces 1 con el número de longitud
Descripción Incrementa y devuelve el contador para nombre con el número de longitud
Ejemplo de llamada {DailyCounter(myName; 1)} returns 5

 

DailyCounterPerModule

Signatura {DailyCounterPerModule(name; numberLength)}
Parámetros name: cualquier texto

numberLength: número decimal

Devuelve Contador con el número de longitud ,o si el contador no se incrementa este día para este módulo, entonces 1 con el número de longitud.
Descripción Incrementa y devuelve el contador con el nombre del módulo de la entidad con el número de longitud
Ejemplo de llamada {DailyCounterPerModule(myName; 1)} returns 5

 

DailyCounterPerUserPerModule

Signatura {DailyCounterPerUserPerModule(name; numberLength)}
Parámetros name: cualquier texto

numberLength: número decimal

Devuelve Contador con el número de la longitud, o si el contador no se incrementa este día con el usuario se crea la entidad y para este módulo, entonces 1 con el número de longitud
Descripción Incrementa y devuelve el contador el nombre del módulo de la entidad con el número de longitud
Ejemplo de llamada {DailyCounterPerUserPerModule(myName; 1)} returns 5

Feu un comentari