Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Enquestes

Per crear una nova enquesta seleccionarà Crear enquestes des del menú lateral de l’esquerra.

Un cop premut, arribarà a una pantalla amb camps a emplenar on introduirà el nom, l’estat, que pot ser Esborrany, públic o Tancat. També afegirà voluntàriament una descripció.

Després de omplir-afegirà les preguntes que necessiti prement NEW QUESTION. Escriurà la pregunta i triarà un tipus de resposta. Depenent d’aquesta, se li desplegarà unes opcions o unes altres.

Tipus de preguntes disponibles:

Text: Entrada de text estàndard.

Quadre de text: Entrada de text més llarga.

Casella de verificació: Mostra una casella de verificació al costat de la pregunta

Ràdio: Mostra una selecció de respostes on només és vàlida una única selecció

Desplegable: Mostra una selecció de respostes en forma de desplegable on només és vàlida una única selecció

Selecció múltiple: Mostra una selecció com l’anterior on es podrà escollir més d’una opció.

Matriu: Per a cada opció especificada l’usuari podrà escollir entre Satisfet, Ni satisfet ni insatisfet o Insatisfet.

Data i hora: Selecció d’una data i hora.

Data: Selecció d’una data

Escala: Mostra una escala de l’1 al 10 on només és vàlid un únic número.

Qualificació: Mostra un giny on es podrà escollir una puntuació entre 0 a 5 estrelles.

Per ordenar les preguntes a segons les seves preferències, podrà fer-ho en Actions usant els següents botons per pujar, baixar o eliminar la pregunta.

Per personalitzar el text del botó d’enviament de l’enquesta i les respostes del tipus de pregunta Matriu, podrà fer-ho en els camps que es troben al final de la pàgina, que per defecte apareixen en anglès i que podrà canviar-segons les seves necessitats. Finalment premerà desar.

A la Vista de detall, veurà l’enquesta creada recentment, a la qual podrà accedir mitjançant la URL

NOTA: Per a que aparegui l’URL l’estat de l’enquesta ha d’estar en Públic.

MOLT IMPORTANT: Un cop rebem la primera resposta de l’enquesta, les preguntes d’aquesta ja NO podran ser editades.

NOTA: El logotip de SuiteCRM pot ser canviat en els Ajustaments del sistema en el Panell d’administrador.

Podrà veure tots els informes de les enquestes accedint a través del botó Veure informes d’enquesta a la Vista de detall.

Podrà veure també els canvis realitzats en l’enquesta mitjançant el botó Veure registre de canvis.

Podrà observar també en la Vista del detall, les enquestes respostes al final de la pàgina.

Feu un comentari