Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de BTACTIC i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, et proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant:

Qui és el responsable de l’tractament de les teves dades.
Per quines finalitats demanem les dades que demanem.
Quina és la legitimació per al seu tractament.
Durant quant de temps els conservem.
A què destinataris es comuniquen les teves dades.
Quins són els teus drets.

Qui és el responsable de l’tractament de les dades personals?

BTACTIC, SCCL

NIF: F25708587

Raó social: Avinguda Balmes, 34 4t 1B 25006 Lleida

Contacte: rgpd@btactic.com

Qui vetllarà per les dades en BTACTIC?

BTACTIC ha nomenat un responsable de Protecció de Dades que serà el garant dins de l’entitat de compliment de la normativa de protecció de dades.

Podràs contactar amb el Responsable de Protecció de Dades de BTACTIC a les següents adreces:

Correu electrònic: rgpd@btactic.com
Correu postal: Avinguda Balmes, 34 4t 1B 25006 Lleida

Quins són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són els dels següents col·lectius interessats:

Persones que es registren a la web per accedir als serveis proporcionats.
Persones que s’inscriuen en alguna de les activitats disponibles a la web.
Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
Persones que han sol·licitat rebre comunicacions sobre novetats, serveis i / o promocions de BTACTIC.
Amb quina finalitat i legitimació utilitzem les dades personals?

En BTACTIC tractem les teves dades personals per proporcionar-te els serveis que ens hagis sol·licitat o respondre a les teves demandes d’informació.

Les dades de caràcter personal tractades seran aquells que:

Els interessats hagin facilitat a través dels formularis web corresponents.
Hagin estat proporcionades per les empreses associades a BTACTIC en el moment de donar-se d’alta o com a resultat de l’actualització de la seva vinculació amb BTACTIC.
Es hagin generat com a conseqüència de la prestació de serveis de BTACTIC.
BTACTIC hagi obtingut per diferents mitjans de conformitat amb el que es descriu al llarg de la present Política de Privacitat.
S’incloguin en l’enviament de correus electrònics a les adreces publicades a la web.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

Registre a la web

Els tractaments de les dades de registre al web són necessaris per gestionar l’àrea privada dels usuaris i l’accés a la inscripció a cursos, actes i altres activitats que aquest registre els proporciona.

legitimació:

Interès legítim de BTACTIC per aquest tractament de dades per tal de proporcionar l’accés a serveis disponibles només per a usuaris registrats.
Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

Al web hi ha diversos formularis amb les que els usuaris poden enviar sol·licituds a BTACTIC respecte a:

Informació sobre determinats serveis
Contacte en general
fer-se client

legitimació:

Interès legítim de BTACTIC per aquest tractament de dades per donar resposta a les sol·licituds enviades pels usuaris i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.
Inscripció a actes organitzats per BTACTIC

Es tractaran les dades personals de les persones inscrites als actes organitzats per BTACTIC o alguna de les seves empreses afiliades com ara jornades, xerrades, ponències, conferències, networkings, tallers, etc.

Així, BTACTIC tractarà les dades personals dels interessats per gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants.

legitimació:

Interès legítim de BTACTIC per gestionar la participació dels interessats en els actes als quals s’hagin inscrit.

Inscripció a cursos de formació organitzats per BTACTIC

Es tractaran les dades personals de les persones inscrites als cursos de formació organitzats per BTACTIC

Així, BTACTIC tractarà les dades personals dels interessats per gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants als cursos.

També podrà tractar les dades dels interessats per dur a terme la tramitació de les bonificacions gestionades per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae).

legitimació:

Interès legítim de BTACTIC per gestionar la participació dels interessats en els cursos de formació als quals s’hagin inscrit.

Desenvolupament de les funcions previstes en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
Enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, també per via electrònica
BTACTIC tractarà les dades personals per a informar-te i assessorar-te tenint en compte els teus interessos i necessitats particulars envers BTACTIC, i responent d’aquesta manera a l’interès legítim de la nostra entitat.

Així, BTACTIC tractarà les dades personals per a realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, formació, notícies i promocions que puguin ser del teu interès en relació amb l’activitat de BTACTIC com a organització empresarial, en resposta a la necessitat de mantenir-te informat.

legitimació:

Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en diversos formularis del web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal de l’formulari.
El consentiment també es considera que s’atorga de forma expressa en el cas de l’enviament de dades a través del formulari específic en el qual els usuaris poden sol·licitar la recepció de butlletins.
Ús de les imatges enregistrades en els cursos de formació i activitats organitzades per BTACTIC
BTACTIC tractarà les imatges recollides en els cursos de formació i activitats que organitza per tal de ser difoses mitjançant els canals de comunicació de BTACTIC (revista, web i xarxes socials) i amb l’interès legítim de BTACTIC per promocionar les activitats que porta a terme l’entitat.

Igualment, les imatges seran conservades a l’arxiu documental de BTACTIC.

legitimació:

Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en diversos formularis del web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal de l’formulari.

Durant quant de temps BTACTIC conservarà les dades?

En general es conserven durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demandar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i de l’tractament de les dades.

Entre d’altres, això implica que BTACTIC conservarà les dades personals dels interessats mentre duri la vinculació entre BTACTIC i els seus associats i, en tot cas, s’han de conservar durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, BTACTIC es compromet a cessar el tractament de totes les dades, així com a bloquejar degudament. No obstant això, les dades personals, especialment en el cas de registres d’ús, podran conservar-se quan resultés necessari durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d’anàlisi estadística i investigació.

Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem, bloquejarem o anonimizaremos les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per la qual es conservaven.

A qui comunicarem les teves dades?

Tal com hem indicat quan hem identificat el responsable dels tractaments, les dades es compartiran entre BTACTIC i totes les seves empreses afiliades dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles.

No cedirem les teves dades personals a tercers, excepte que sigui necessari per a prestar-te servei, que estiguem coberts per una llei o que així ho hagis pactat prèviament amb BTACTIC.

Per tal de prestar-te un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb tu com a client, podem comunicar les teves dades personals a:

Empreses que ens prestin serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la presentació de serveis com, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web , allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat Saas, o arxiu de fitxers en el núvol.
La prestació de serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades), únicament quan els països ofereixin un nivell adequat de protecció o, en el cas d’entitats en EE . UU. que estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EE. UU. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.

BTACTIC també podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques quan així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada cas.
Quins són els teus drets derivats de facilitar-nos les dades?

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades personals, així com els d’oposició i limitació de l’tractament de les dades personals recollides per BTACTIC.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat i, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida:

Per correu electrònic a: rgpd@btactic.com
Per correu postal a: Avinguda Balmes, 34 4t 1B 25006 Lleida
En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat de l’representant, o altra documentació acreditativa que s’indiqui a l’apartat Drets ARCO.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud de l’tractament anterior a la retirada de l’consentiment. BTACTIC podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o en què persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

Concretament, en el cas que l’interessat demani el cessament de l’tractament de la seva imatge, la supressió no serà efectiva per a aquelles publicacions fetes abans de la data en què s’hagi fet la sol·licitud.

Concretament en el cas de el servei d’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a BTACTIC que no desitja seguir rebent les mateixes. Per això, l’interessat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o bé clicar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant, per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

BTACTIC recorda l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Quines mesures de seguretat apliquem a les teves dades personals?
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que en BTACTIC hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades pel que fa a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

En concret es disposa de mesures de seguretat consistents en:

El control físic de l’accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on es realitzen els tractaments de dades.
L’accés als teus sistemes informàtics es realitza per mitjà d’usuaris i contrasenyes individuals, limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixin per a l’exercici del seu lloc de treball.
Còpies de seguretat de les dades personals dels quals hi ha l’obligació de mantenir la integritat i disponibilitat.
En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels teus sistemes informàtics.
Es disposa d’un registre d’incidències de seguretat i s’han establert mecanismes i procediments de notificació de fallades de seguretat.
Es disposa d’un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir amb els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.
Així mateix, BTACTIC ha posat en marxa controls interns per verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat de l’tractament.

Actualització de les teves dades

És important que, per tal que puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informes sempre de qualsevol modificació en els mateixos; en cas contrari, no responem de la veracitat de les dades.

Modificació de la Política de Privacitat

BTACTIC pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat et serà degudament notificada perquè quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, puguis atorgar el teu consentiment.